Vedtægter

Vedtægter for Glyngøre Tennisklub

§ 1
Klubben er stiftet den 9. april 1956. Dens navn er Glyngøre Tennisklub, og dens formål er at dyrke tennis.


§ 2
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling blandt de aktive senior- og junior-medlemmer og for 2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår og vælges henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer om året, og således at der første gang efter 1 års forløb afgår 2 medlemmer ved lodtrækning. Desuden vælges 1 suppleant og 1 revisor. Bestyrelsen konstituerer sig selv.


§ 3
Den ordinare generalforsamling afholdes inden udgangen af marts. På denne forelægges det reviderede regnskab etc. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 8 dages varsel ved offentligt opslag og meddelelse i klubhuset. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal. Ethvert aktivt junior- og senior-medlem har stemmeret straks efter optagelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Optagelsen har fundet sted, når kontingentet er opkrævet af kassereren. Dette kan dog ikke ske på generalforsamlingsdagen.


§ 4
Bestyrelsen kan lade afholde ekstraordinær generalforsamling og er pligtig hertil, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig forlangende herom med angivelse af grunden hertil.


§ 5
Kontingentet fastsattes hvert år på den ordinære generalforsamling.


§ 6
Medlemmer, der står i restance for mindst 3 mdr. med hensyn til kontingent, anmodes en gang skriftlig om at betale inden 14 dage fra brevets datering. Såfremt gælden da ikke indfries, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Så længe et medlem er i restance med kontingent, har vedkommende ikke adgang til banerne. Et medlem kan ekskluderes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og det vedtages på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling.


§ 7
Regler for benyttelsen af banerne fastsættes af bestyrelsen. Et eksemplar af reglementet skal findes på banerne.


§ 8
Medlemmerne er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen måtte træffe til ordenens overholdelse på spillepladsen. Skade på materialer eller medlemmers ejendom skal erstattes af den (de) ansvarlige.


§ 9
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Vedtagelser kan ikke finde sted, når ikke mindst 3 medlemmer er mødt.


§ 10
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag af bestyrelsen. Forslaget skal dernæst vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Hvis 2/3 af foreningens medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling tidligst 8 dage efter, som da er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Opløsningen må her ske med 2/3 majoritet. Samtidig bestemmes, hvorledes klubbens eventuelle midler skal anvendes.


§ 11
Forandringer i Lovene kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, i modsat fald skal der sammenkaldes en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Et eksemplar af lovene skal forefindes på banerne.


§ 12
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån i bank, sparekasse og realkreditinstitut. Klubbens medlemmer hæfter ikke for den til enhver tid værende gæld.


Således vedtaget på Glyngøre Tennisklubs generalforsamling den 4. april 1991.
§ 3 ændret på ekstraordinær generalforsamling i Glyngøre tennisklub kl 13:30, den 8. maj 2010


Bestyrelsen.